การชดเชยแรงบิดแบบปรับตัวได้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลำเลียง
เกรียงไกร เจริญสุข นิติศักดิ์ หนูมาน้อย และ จิระพล ศรีเสริฐผล *
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บทคัดย่อ
กระบวนการลำเลียงด้วยการใช้สายพานได้รับความนิยมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพื่อลำเลียงวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถตรวจสอบวัตถุภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ขณะลำเลียงได้ จึงจำเป็นต้องหยุดการลำเลียงและชั่งน้ำหนักกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นระยะเพื่อตรวจสอบวัตถุภายในกล่องก่อนทำการลำเลียงต่อไป ทำให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองอุปกรณ์ตรวจวัด บทความนี้ได้เสนอการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลำเลียงอัตโนมัติ โดยการประมาณน้ำหนักของวัตถุบนสายพานลำเลียงจากแรงบิดโหลดที่กระทำต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยการใช้การชดเชยแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงจากน้ำหนัก เพื่อเป็นเงื่อนไขการตรวจสอบวัตถุในกล่องเปรียบเทียบกับจำนวนกล่องในกระบวนลำเลียงอัตโนมัติ

คำสำคัญ : ระบบลำเลียง, การชดเชยแบบปรับตัวได้, การออกแบบระบบอัตโนมัติ