วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 12 (2559) ฉบับที่ 3

บทความวิจัย

ระบบเตือนภัยอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณหม้อแปลงจำหน่ายแบบเวลาจริงประมวลผลแบบดิจิตอล
ผดุง กิจแสวง
………………………………………………………………………………………….
อิทธิพลของกระบวนการเจาะรูที่ส่งผลต่อค่าอัตราส่วนการขยายรูในเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเกรด SP153-590
ปกรณ์ ชุมรุม Nobuhiro Koga และ วารุณี เปรมานนท์
………………………………………………………………………………………….
Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for a Spark Ignition Engine on Performance and Combustion
Ob Nilaphai, Sathaporn Chuepeng, Sakda Thongchai, Amornpoth Suebwong และ Manida Tongroon
………………………………………………………………………………………….
สมบัติของคอนกรีตที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรมที่มีกากแคลเซียมคาร์ไบด์เถ้าปาล์มน้ำมัน เถ้าแกลบเปลือกไม้ และมวลรวมรีไซเคิล
ไชยนันท์ รัตนโชตินันท์ ณัฐพงศ์ มกระธัช วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ กษิดิศ มานะพัฒนานุกุล
………………………………………………………………………………………….
การชะละลายโลหะสังกะสีจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีโลหะวิทยาการละลาย
จิตติ คำสวัสดิ์ เสถียร นิลธวัช และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ
………………………………………………………………………………………….
การลดข้อบกพร่องในกระบวนการอัดรีดเป่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แกลลอนพลาสติก
สุทธิรักษ์ ชาววัง สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
………………………………………………………………………………………….
อิทธิพลของกระแสเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานเหล็กชุบสังกะสีจากการแล่นประสานในกระบวนการเชื่อมมิก
ธิติวัฒน์ วัฒนศรีสิน ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ
………………………………………………………………………………………….
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เสื้อจากผ้าบาติก
นิตยา ศิริวัน และ ชลิตา สุวรรณ
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
จักราวุธ ตันสกุล ณัฏฐพล ฝัดศิริ วรัช ก้องกิจกุล และ พรเกษม จงประดิษฐ์
………………………………………………………………………………………….
การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ: กระบวนการและเครื่องมือ
รุ่งวสันต์ ไกรกลาง จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ จรวยพร แสนทวีสุข และ วรพจน์ ศิริรักษ์
………………………………………………………………………………………….