วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 13 (2560) ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิวเชื่อมพอกแข็งด้วยลวดเชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และ Cr-Mo-W-Fe based ที่เตรียมด้วยการเชื่อมแบบ Gas Metal Arc Welding
แมน ตุ้ยแพร่ และ คำรณ แก้วผัด
………………………………………………………………………………………….
การประเมินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
สุพิชชา ชีวพฤกษ์ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ และ ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย
………………………………………………………………………………………….
อิทธิพลของชนิดของสารละลายด่างต่อกำลังอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยแคลเซียมต่ำจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสมตะกรันเตาถลุงเหล็ก
ธนากร ภูเงินขำ สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ จิระยุทธ สืบสุข และ จักษดา ธำรงวุฒิ
………………………………………………………………………………………….
การตรวจจับและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต
สุริยา แก้วอาษา และ กิตติ อัตถกิจมงคล
………………………………………………………………………………………….
การชดเชยแรงบิดแบบปรับตัวได้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลำเลียง
เกรียงไกร เจริญสุข นิติศักดิ์ หนูมาน้อย และ จิระพล ศรีเสริฐผล
………………………………………………………………………………………….
Large-Scale Web Traffic Log Analyzer using Cloudera Impala on Hadoop Distributed File System
Choopan Rattanapoka และ Prasertsak Tiawongsombat
………………………………………………………………………………………….
Possibility study for water reutilization of the biodiesel refinery in Thailand
Kesirine Jinda Wasinee Keesoon และ Pannipha Dokmaingam
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

ภาพรวมของการใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม
ปริญญา บุญสา ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อภิชาติ โรจนโรวรรณ
………………………………………………………………………………………….