วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 13 (2560) ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็วจากเปลือกหอยทราย
วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี
………………………………………………………………………………………….
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย
สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ และ วิสุดา ประดับศรี
………………………………………………………………………………………….
สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค การนำความร้อนและการหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าชานอ้อย
วันโชค เครือหงษ์ และ อภิวิชญ์ พูลสง
………………………………………………………………………………………….
การออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกำลังสอง
ชัยวัฒน์ สากุล
………………………………………………………………………………………….
การเพิ่มประสิทธิเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตเส้นยางยืดด้วยเทคโนโลยีสะอาด
วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และ ธันวดี สุขสาโรจน์
………………………………………………………………………………………….
การออกแบบและสร้างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปินนิ่งด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสำหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์
จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร และ วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ
………………………………………………………………………………………….
Optimization of metal inert gas pulse brazing process on galvanized steel sheets based on Taguchi method
Khasempong Songsorn, Keartisak Sriprateep และ Sampan Rittidech
………………………………………………………………………………………….
การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช: บทเรียนจากการสืบสวนอุบัติเหตุ
ปิติ จันทรุไทย และ ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
………………………………………………………………………………………….