การวิเคราะห์ราคาทองคำแท่งด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ
อภิศักดิ์ วิทยาประภากร 1* พิเชฐ พุ่มเกษร 2 และ จุฑา พิชิตลำเค็ญ 3
1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการซื้อขายทองคำแท่ง โดยใช้ข้อมูลราคาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 จนถึงวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2016 ด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete-time Markov chain, DTMC) เพื่อหาราคาซื้อและราคาขายที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จากผลการวิจัยราคาซื้อขายทองคำแท่งที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด เป็นราคาซื้อที่ 17,900 บาทต่อ 1 บาททองคำ และราคาขายที่มากกว่า 18,300 บาทต่อ 1 บาททองคำ โดยมีอัตราผลตอบแทนที่ 204% ต่อปี นอกจากนั้นแล้วผลการวิจัยยังบ่งบอกว่าถ้าหากซื้อทองคำแท่งที่ราคาต่ำกว่า 20,750 บาทต่อ 1 บาททองคำ สามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างน้อย 0.61% เมื่อเทียบกับการฝากเงินฝากประจำที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีอีกด้วย

คำสำคัญ : การลงทุนทองคำแท่ง, ห่วงโซ่มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง, การพยากรณ์