วงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแสสำหรับเซนเซอร์ความต้านทานเชิงเดี่ยว
ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์ 1* และ ณรงค์ ธรรมภูติ 2
1 ภาควิชาเทคโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ภาควิชาเทคโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอวงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแส สำหรับเซนเซอร์ความต้านทานชนิดเชิงเดี่ยวที่สร้างจากวงจรสายพานกระแสต่อร่วมกับออปแอมป์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวงจรปรับสภาพสัญญาณแบบดั้งเดิมในแง่ของความเป็นเชิงเส้นของสัญญาณเอาต์พุต วงจรที่นำเสนอนี้ให้สัญญาณเอาต์พุตที่มีความแม่นยำสูงโดยมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่า 1 % และเป็นเชิงเส้นสัมพันธ์กับความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไป ผลการเลียนแบบการทำงานของวงจรที่นำเสนอโดยโปรแกรม PSpice เมื่อทดสอบกับเซนเซอร์อาร์ทีดี แสดงให้เห็นผลการเลียนแบบการทำงานมีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์วงจร

คำสำคัญ : เซนเซอร์ความต้านทานชนิดเชิงเดี่ยว, วงจรปรับสภาพสัญญาณ, ความเป็นเชิงเส้น, วงจรสายพานกระแส, ออปแอมป์