วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 13 (2560) ฉบับที่ 3

บทความวิจัย

Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic
Pramot Srinoi และ Somkiat Thermsuk
………………………………………………………………………………………….
การศึกษาความเร็วในการเดินทางบนทางหลวงนอกเมืองผ่านเขตชุมชน
ปิติ จันทรุไทย วีรพล ปานศรีนวล และ วิลาวัณย์ จินวรรณ
………………………………………………………………………………………….
Low C/N Ratio Composting of Excess Sludge from Activated Sludge Wastewater Treatment System of Concentrated Latex Industry
Wanrudee Wanseng, Somtip Danteravanich และ Panalee Chevakidagarn
………………………………………………………………………………………….
การวิเคราะห์ราคาทองคำแท่งด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ
อภิศักดิ์ วิทยาประภากร พิเชฐ พุ่มเกษร และ จุฑา พิชิตลำเค็ญ
………………………………………………………………………………………….
วงจรปรับสภาพสัญญาณโหมดกระแสสำหรับเซนเซอร์ความต้านทานเชิงเดี่ยว
ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์ และ ณรงค์ ธรรมภูติ
………………………………………………………………………………………….
Optimal conditions of Dye Removal from Textile Dyeing Industrial Wastewater by Adsorption Process
Nutthakan Songkampol และ Jaruwan Wongthanate
………………………………………………………………………………………….
สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางความร้อนของแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสานจากผงแกลบและผงฟางข้าว
ชาตรี หอมเขียว สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ วรพงค์ บุญช่วยแทน พศิกา แก้วผอม และ ธัญญมาศ ทองขาวเผือก
………………………………………………………………………………………….
Investigation of Relationship between Mechanical Vibration and Energy Consumption of an Induction Motor
Niphon Chinchusak1 และ Akekachai Pannawan
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

Application of Principal Component Analysis Technique to the Socio-economic Factors in Quality of the Lower Songkhram Wetland, Thailand
Somphinith Muangthong and Nirat Yamoat
………………………………………………………………………………………….
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย
จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และ ธราธร พชรฐิติกุล
………………………………………………………………………………………….