การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
วุฒิชัย รสชาติ 1,2* สันติ ผิวผ่อง 2 กนกวรรณ ณะใจ 2 และ อมรรัตน์ แท่งทอง 3
1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลชนิดกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ (FAME) โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน น้ำมันปาล์มโอเลอินและน้ำมันพืชที่ใช้แล้วถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปฏิกิริยากับสารเมทานอล (CH3OH) และใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยา จากการศึกษาพบว่าการใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสามารถให้ความร้อนกับสารผสมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 55±3๐C และพบว่าปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ที่เวลาในการทำปฏิกิริยา 1 ชั่วโมง ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซลที่มีค่า %FAME สูงถึง 97.7% (±1%) โดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (NMR) และเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) ในการวิเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้ ปริมาณค่าร้อยละผลผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้ (%yield) มีค่าเท่ากับร้อยละ 85±3 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก ASTM D6751 และ EN14214 ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้นการใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนี้ สามารถลดต้นทุนในส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต้องให้ความร้อนแก่สารผสมด้วยการใช้ความร้อนจากแหล่งพลังงานดวงอาทิตย์ ถือเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไว้ใช้เองได้ในราคาต้นทุนที่ประหยัด

คำสำคัญ : น้ำมันไบโอดีเซล, น้ำมันปาล์มโอเลอิน, น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว, เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์