วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 3

บทความวิจัย

การออกแบบหัวตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ผิวหุ้มปิดด้วยวิธีกระแสไหลวน
กิตตินันท์ สดใส ใหม่ น้อยพิทักษ์ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล และ ไชยา ดำคำ
………………………………………………………………………………………….
การระบายและการแพร่กระจายของโลหะในฝุ่นจากอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ทวีชัย ลิมปสันติเจริญ รัฐพล อ้นแฉ่ง และ มัลลิกา ปัญญาคะโป
………………………………………………………………………………………….
การผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
ศุภรัตน์ ฐิติรัตนอัศว์ สิรภัทร เทียนสันเที๊ยะ ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล ศิริอร บุญญวนิช และ นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล
………………………………………………………………………………………….
ผลของการให้ความร้อนหลังการเชื่อมต่อความเหนียวบากของบริเวณกระทบร้อนในวัสดุเหล็กกล้า 3.5% โครเมียม
สลิตา เพชรสังข์ และ ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
………………………………………………………………………………………….
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์
………………………………………………………………………………………….
การเกิดตำหนิบนผิวชิ้นงานอลูมิเนียมเกรด ADC12 ในระหว่างการจัดเก็บและแนวทางการป้องกัน
นีรมิตร มั่นวงษ์ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล และ ศุภฤกษ์ บุญเทียร
………………………………………………………………………………………….
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์
วุฒิชัย รสชาติ สันติ ผิวผ่อง กนกวรรณ ณะใจ และ อมรรัตน์ แท่งทอง
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

แนวทางการนำกากคอนกรีตกลับมาใช้ประโยชน์
มลฤดี โตพิสิฐ และ สาลินี อาจารีย์
………………………………………………………………………………………….