การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจสมรรถนะผู้จัดการความรู้ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษา
คันธรส แสนวงศ์ 1* จตุพล ยงศร 1 และ ราชันย์ บุญธิมา 2
1 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา, แขนงการบริหารการอุดมศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา, แขนงการบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะผู้จัดการความรู้ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการความรู้ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factory analysis) โดยสกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิควิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principle component analysis : PCA) และหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) ผลการวิจัยพบว่ามี 12 องค์ประกอบ ซึ่งมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.037-9.580 จึงได้สมรรถนะผู้จัดการความรู้ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 12 ด้าน

คำสำคัญ : สมรรถนะผู้จัดการความรู้, อุตสาหกรรม 4.0, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ