วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 3

บทความวิจัย

การผลิตโพลิไฮดรอกซีอัลคโนเอตจากกรดไขมันของนำ้มันปาล์มโดยใช้เชื้อ Pseudomonas fluorescens TISTR 358 
ตติยา บรรดาศักดิ์ ผุสชา พลชำนิ ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล วนัสพรัศม์ สวัสดี และนิพนธ์ พิสุทธิ์ไพลศาล 
…………………………………………………………………………………………. 
การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลือดไก่ด้วยการออกแบบเครื่องกวาดเลือด
ธนิดา สุนารักษ์
…………………………………………………………………………………………. 
การจัดการมูลฝอยจากตลาดสดและเศษวัสดุสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นภารัตน์ ไวยเจริญ ศรัญญา ปานพืช รอกิ มะแซ และ วรรณวิมล ศรีคง
…………………………………………………………………………………………. 
การวินิจฉัยจำแนกโรคในใบองุ่นจากภาพถ่ายโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึมละแผนผังจัดการตนเองเชิงโครงสร้างปรับตัวได้
ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน และอาทิตย์ ศรีแก้ว
…………………………………………………………………………………………. 
Study of Ergonomic Risks of Maize Farmers in Lampang,Thailand
Aniruth manothum and Sara Arphorn
…………………………………………………………………………………………. 
ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากน้ำชะขยะ กรณีศึกษาบ่อขยะไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี
…………………………………………………………………………………………. 
การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล ณัฐพล สิริรักษ์ และ สิระพงศ์ ลือชัย
………………………………………………………………………………………….

ควาามสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานแบบสมดุลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนพล ก่อฐานะ
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

การประเมินสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบด้วยการวิเคราะห์พลังงนและเอกเซอร์จี
วาณิช นิลนนท์ และ สุธดา พิทักษ์วินัย
………………………………………………………………………………………….

Research articles

Polyhydroxyalkanoates Production from Fatty Acids of Palm Oil using Pseudomonas fluorescens TISTR 358

Tatiya  Bhandasak , Pusacha  Ponchumni , Pinanong  Tanikkul, Vanatpornratt  Sawasdee and Nipon  Pisutpaisal
………………………………………………………………………………………….

Reducing Waste from Chicken Blood Cube Production by Designing Blood Sweeper
Thanida  Sunarak
…………………………………………………………………………………………. 
The Solid Waste Management from Fresh Market and Green Residues in Prince of Songkla University, Pattani Campus
Naprarath  Waijarean, Saranya  Panpuech, Roki  Masae and Vanvimol  Srikong
…………………………………………………………………………………………. 
Imagery Grape Leaf Disease Diagnosis Based on a GA-SASOM Algorithm

Chompoo  Suppatoomsin and Arthit  Srikaew
………………………………………………………………………………………….

Exploratory factor analysis on the competency of knowledge managers towards industry 4.0 of higher education institutes

Khuntarose  Sanwong , Chatupol  Yongsorn  and Rachun  Boontima 


………………………………………………………………………………………….

Study of Ergonomic Risks of Maize Farmers in Lampang, Thailand

Aniruth  Manothum and Sara  Arphorn


………………………………………………………………………………………….

 

Biochemical Methane Potential from Leachate, Case study Sainoi,

Nonthaburi Province

Nararatchporn  Nuansawan  and Vanatpornratt  Sawasdee 
………………………………………………………………………………………….

Improvement Production Line of Auto Part Using Industrial Engineering Tools

Amornrat  Pinchaioon Natthaphol  Siriruk and Sirapong  Lueachai


………………………………………………………………………………………….

 The Relationship Between the Efficiency of Risk Management and the Balanced Performance of SME Businesses in Bangkok’s District

 Tanapol  Kortana

……………………………………………………………………………………………..

Academic articles

Performance Assessment of Flat Plate Solar Collector Based on Energy and Exergy Analyses Method
Wanich  Nilnont1* and Sutida  Phitakwinai2
………………………………………………………………………………………….