ผลกระทบของอุณหภูมิ ไอดีต่อมลพิษของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Effect of Intake Air Temperature on the SI Engine Emissions เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ และ เชษฐวุฒิภูมิ พิพัฒน์พงศ์

บทความวิจัย

ผลกระทบของอุณหภูมิไอดีต่อมลพิษของเครื่องยนต์แกีสโซลีน

Effect of Intake Air Temperature on the SI Engine Emissions

เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ และ เชษฐวุฒิภูมิพิพัฒนพงศ์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –