การออกแบบการทดลองในกระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอินฟราเรด Experimental Design in Carpet Drier Process with Infrared Machine ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุลและ ศิริวรรณ โยธาจันทร์

บทความวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                            การออกแบบการทดลองในกระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอินฟราเรด

Experimental Design in Carpet Drier Process with Infrared Machine

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุลและ ศิริวรรณ โยธาจันทร์

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –