เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคาแสดงผลเป็นเสียงพูด Talking Pricing and Weighing Instrument ประกาศิต ตันติอลงการ ธาดา นภาคเวช และดำรง พูนแสง

บทความวิชาการ

 

เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคาแสดงผลเป็นเสียงพูด

Talking Pricing and Weighing Instrument

ประกาศิต  ตันติอลงการ ธาดา นภาคเวช และดำรง พูนแสง

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –