วงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างแบบโหมดคู่โดยใช้เรโซเนเตอร์แบบวงปิดที่มีการปรับสตับ A Dual-Mode Wide-Band Bandpass Filter Using the Loop Resonator with Tuning Stub เจษฎา ก้อนแพง

วงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างแบบโหมดคู่โดยใช้เรโซเนเตอร์แบบวงปิดที่มีการปรับสตับ

A Dual-Mode Wide-Band Bandpass Filter Using the Loop Resonator with Tuning Stub

เจษฎา  ก้อนแพง

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –