ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Direct Current Circuits Experiment via Internet จิระศักดิ์ ช่วงชัย ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง และโอภาส ศิริครรชิตถาวร

ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Direct Current Circuits Experiment via Internet

จิระศักดิ์ ช่วงชัย ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง และโอภาส ศิริครรชิตถาวร

 

-> Abstract <-            – > Full paper < –