วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 (2561) ฉบับที่ 1

บทความวิจัย

เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้ำสำหรับข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
สันติ กูลการขาย กุลยา เจริญมงคลวิไล และ ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
………………………………………………………………………………………….
การลดความสูญเสียในการทำงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
วีรชัย มัฎฐารักษ์
………………………………………………………………………………………….
Physio-geometrical Characterization of Combustion Generated Nano-particle Emissions from a Palm Oil Based Biodiesel Fueled Agricultural Engine
Monthiean Rattanathom, Sathaporn Chuepeng และ Suabsakul Gururatana
………………………………………………………………………………………….
การศึกษารูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งเสริมสำหรับสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
วเรศรา วีระวัฒน์ และ ทักษพร ทองบุญเพียร
………………………………………………………………………………………….
การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
บัญญัติ วารินทร์ใหล และ ปิติศานต์ กร้ำมาตร
………………………………………………………………………………………….

บทความวิชาการ

การประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
เฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ธีระวัฒน์ จันทึก
………………………………………………………………………………………….
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย
นรารัชต์พร นวลสวรรค์ และ วนัสพรรัศม์ สวัสดี
………………………………………………………………………………………….
คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
ธิรดา รอดเสียงลั้ง และ จิตเรขา ปากสมุทร
………………………………………………………………………………………….