วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 (2554) ฉบับที่ 2

บทความวิจัย

การศึกษาผิวงานตัดในงานเซมิเพียชด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
An Investigation Shear Surface on Semi-Piercing with Finite Element Method

โอรีส มณีสาย และ พงษ์ศักดิ์ ถึงสุข

………………………………………………………………………………………….

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ชีวมวลของชุมชนป่าแดด
Control of Air Pollution from Biomass Burning of Pa-Dad Community

บัญจรัตน์ โจลานันท์, ศิรประภา ร่มเย็น และ จันทร์สุดา คำตุ้ย

………………………………………………………………………………………….

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกพรุนสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน
Development of Porous Lightweight Concrete Block for Green Building

สนธยา ทองอรุณศรี, วิไลพร นุ่นภักดี, ศรายุทธิ์ หลีแก้วสาย, และ อรวรรณ ปัญญานาค

………………………………………………………………………………………….

พฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้พื้น
Wear Behavior of Wood/PVC Composite for Woodlike Flooring Products

ธีระศักดิ์ หมากผิน, สุรัตน์ กิตติพีรกร, อดิศร กองแก้ว, รณฤทธิ์ เมืองสุข, และ ขวัญเนตร สมบัติสมภพ

………………………………………………………………………………………….

Small-Scale Turned Windrow to Manage Residue Waste of Curcuma Nursery

Banjarata Jolanun, Weerapong Jaimook, Anucha Pongprom, and Apichat Somsri

………………………………………………………………………………………….

Suitability of SWAT Model for Simulating of Monthly Streamflow in Lam Sonthi Watershed

Puwadon Phomcha, Prakob Wirojanagud, Thaveesak Vangpaisal, and Thanapon Thaveevouthti

………………………………………………………………………………………….

Preparation of Hydrogels by Redox Initiation Via Free Radical Polymerisation for Biomedical use as Wound Dressings

Chinanat Witthayaprapakorn, Runglawan Somsunan, and Robert Molloy,

………………………………………………………………………………………….

 

บทความวิชาการ

การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
Development of Water Quality Index for the Management of Water Resources

วนิดา ชูอักษร

………………………………………………………………………………………….

การประยุกต์ใช้กระบวนการออสโมซิสผันกลับในอุตสาหกรรมปัจจุบัน
Current Application of Reverse Osmosis in Industrial Process

ประกร รามกุลและ อัญชลี มูลคลื้น

………………………………………………………………………………………….

การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้าน
Development of Stoneware body by white clay and local clay

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

………………………………………………………………………………………….