วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 1 (2548) ฉบับที่ 2

 

สารบัญ

บทความที่ 1 หน้า 1-6

บทความที่ 2 หน้า 7-12

บทความที่ 3 หน้า 13-20

บทความที่ 4 หน้า 21-27

บทความที่ 5 หน้า 28-32

บทความที่ 6 หน้า 33-41

บทความที่ 7 หน้า 42-48

บทความที่ 8 หน้า 49-53

บทความที่ 9 หน้า 54-58

บทความที่ 10 หน้า 59-61 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2 MPEG-2 Compression Technique ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

 

สารบัญ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 1หน้า1-6

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 2หน้า7-12

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 3หน้า13-20

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 4หน้า21-27

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 5หน้า28-32

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 6หน้า33-41

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิจัยบทความที่ 7หน้า42-48

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิชาการบทความที่ 8หน้า49-53

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิชาการบทความที่ 9หน้า54-58

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2บทความวิชาการบทความที่ 10หน้า59-61 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2 MPEG-2 Compression Technique ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil ปิติณัตต์ ตรีวงศ์