วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 2 (2549) ฉบับที่ 2

สารบัญ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2 MPEG-2 Compression Technique ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil ปิติณัตต์ ตรีวงศ์