วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 (2553) ฉบับที่ 1

 

บทความวิจัย

 

การประเมินความรบกวนในการเก็บตัวอย่างดินแบบOpen Tube Sampler   และ Rotary Core Drilling  Soil Disturbance

Assessment in Soil Sampling of Open Tube Sampler   and Rotary Core Drilling 

กิรติกานต์ พิริยะกุล                    

……………………………………………………………………………………………………

ผลกระทบของอุณหภูมิไอดีต่อมลพิษของเครื่องยนต์แกีสโซลีน

Effect of Intake Air Temperature on the SI Engine Emissions

เชี่ยวชาญ ห้าวหาญ และ เชษฐวุฒิภูมิพิพัฒนพงศ์

……………………………………………………………………………………………………

การออกแบบการทดลองในกระบวนการอบพรมด้วยเครื่องอินฟราเรด

Experimental Design in Carpet Drier Process with Infrared Machine

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุลและ ศิริวรรณ โยธาจันทร์

………………………………………………………………………………………………………

 

บทความวิชาการ

 

เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคาแสดงผลเป็นเสียงพูด

Talking Pricing and Weighing Instrument  

ประกาศิต  ตันติอลงการ ธาดา นภาคเวช และดำรง พูนแสง

…………………………………………………………………………………………………….

กรณีศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการแตกร้าวของผนังอิฐมวลเบา

A Case Study of a Crack Problem and Remedies in Light-Weight Brick Walls

กิตติภูมิ รอดสิน

………………………………………………………………………………………………………..

การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโมดูลไร้สาย

Electrical  Control Via RF Wireless Module

นิพนธ์ ทางทอง

……………………………………………………………………………………………………………

วงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างแบบโหมดคู่โดยใช้เรโซเนเตอร์แบบวงปิดที่มีการปรับสตับ

A Dual-Mode Wide-Band Bandpass Filter Using the Loop Resonator with Tuning Stub

เจษฎา  ก้อนแพง

……………………………………………………………………………………………………………

ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Direct Current Circuits Experiment via Internet

จิระศักดิ์ ช่วงชัย ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง และโอภาส ศิริครรชิตถาวร 

……………………………………………………………………………………………………………