วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 5 (2552) ฉบับที่ 2

 

การทดสอบเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์รูปทรงพีรามิด The testing of  The Pyramid water distiller by Solar energy สำรวย ภูบาล และ สิทธิพร ใหญ่ธนายศ                                                                                                                                                                     ………………………………………………………………………………………………………………………………
การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง Comparative Experiment  of performance between a Heavy- Duty  Diesel Gas  truck  and   a Heavy- Duty  natural Gas truck  ดิเรก ชูวิเชียร และเชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์                                                                                                                                                                           …………………………………………………………………………………………………………………………….
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติกแบบสถิตและแบบพลวัตร Comparison Efficiency between a static and a dynamic  Logistic regression Model  วรุณี มุริกา                                                                                                                      ………………………………………………………………………………………………………………………………
การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม Study of  the Required Competencies of Cooperative  Educations Students Desired  by Entrepreneurs  ฐิติมา  อัศวพรหมธาดา ปิยฉัตร จันทิวา และ  สุพิชชา ชีวพฤกษ์                                                                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application
สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2
MPEG-2 Compression Technique
ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท
Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design
ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน
Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant
ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล
Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment
วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล
The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน
Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์


 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application
สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2
MPEG-2 Compression Technique
ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท
Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design
ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน
Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant
ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล
Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment
วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล
The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน
Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์