วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่2 (2549) ฉบับที่ 1

 

สารบัญ

การสร้างแม่พิมพ์ฉีดด้วยวิธีชุบพอกด้วยไฟฟ้าInjection Mould Making by Electroforming Method ชาลี ตระการกุล                         ………………………………………………………………………………………………………………………….
การทำนายด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของการแตกหักในงานขึ้นรูปโลหะก่อนโดยอ้างอิงถึงแบบจำลองกลศาสตร์ความเสียหายของลาไมเทีย Finite Element Prediction of Damage in Bulk Metal Forming    Based on Lemaitre’s Damage Mechanics Model  สุรศักดิ์ สิรินนท์ชัย                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………………………………………………………………………….
การวิเคราะห์คุณลักษณะของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์แบบลอยตัวที่สถานะคงที่Analysis of Steady-State Characteristics of a Floating Buck Converter  วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ                                                                                                ………………………………………………………………………………………………………………………….
การวิเคราะห์หาอัตราการขนถ่ายในแนวราบของอุปกรณ์ป้อนจ่ายวัสดุแบบใบสกรู Mass flow rate analysis of screw feeders in horizontal conveying  อนุชา หิรัญวัฒน์ และ อัศวิน  ยอดรักษ์                                                                                                                ………………………………………………………………………………………………………………………….
การศึกษาอิทธิพลของแก๊สคลุมที่มีผลต่ออัตราการหลอมลึก ในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม The Study Influence of Gas Shield Effecting to the Deep Penetration     in Gas Metal Arc Welding  ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ  ชัยวัฒน์  พันธุชาติ โชคนิมิตร ขันธจันทร์ และ วิทยา อึงตึดใช้                                                                                                                                                                              ………………………………………………………………………………………………………………………….
เครื่องผสมของเหลวแบบสัดส่วนกึ่งอัตโนมัติ Semi – automatic Liquid Mixer Ratio  ณรงค์ บัณฑิตย์ และ สมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์    …………………………………………………………………………………………………………………………
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดจุดหลอดด้วยวงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและใช้งานด้วยวงจรเรโซแนนซ์ขนาน Series Resonant Starting and Parallel Resonant Operation Electronic Ballast  สุขสันต์ หวังสถิตยวงษ์ ชวนะ อยู่ภักดี และ วราภพ แซ่ซิ้น                            …………………………………………………………………………………………………………………………
เตาไฟฟ้าสำหรับงานหัตถกรรม Electric Kiln for Craft Work    ดำเนิน  คงพาลา และ สุรเดช ขวัญทอง                                                   …………………………………………………………………………………………………………………………
การออกแบบและสร้างชุดสื่อการสอนการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเส้นใยแก้วนำแสง A  Design and Construction the Teaching Aids of Transmission  Video and Audio via Optical Fiber *  รำพึง  มงคลสวัสดิ์  และ ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง                   …………………………………………………………………………………………………………………………
การนำผลิตภัณฑ์ท่อโพลิไวนิลคลอไรด์ที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ในงานซีเมนต์มอร์ต้า Application of Recycled PVC Pipes in Cement Mortar   ขวัญเนตร สมบัติสมภพ ณัฐวุฒิ มณีวรรณ พลสันต์ พุ่มใจศรี และ สำเริง ชูทอง                                                                  …………………………………………………………………………………………………………………………
การใช้เศษโฟมมาทำวัสดุผสมหยาบมวลเบาในงานคอนกรีต The Used Plastic Foam to be Utilized for Making Light Weight Coarse  Aggregate in Concrete Work  สมบูรณ์ คงสมศักดิ์ศิริ                                                                                                             ……………………………………………………………………………………………………………………………….
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา:กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   Model of Human Resource Development for an Academic Institution :   A Case Study of King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok วีระ อรัญมงคล และ รัชฎา ธิโสภา                                                                                                                                    ……………………………………………………………………………………………………………………………….
การศึกษาการบริหารและจัดการหลักสูตรสถาบันราชภัฏสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง )   ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) หลักสูตรพุทธศักราช 2543  A Study of Administration and Management of Rajabhat Institute  Science Curriculum for Bachelor of Science Program    in Industrial Technology (Construction) B.E.2543  สุรัตน์ แสงประทุม  สิทธิโชค สุนทรโอภาส และ วิทยา วิภาวิวัฒน์                                                                                              ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….