วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 4 (2551) ฉบับที่ 2

 

การใช้น้ำยางข้นแบบแอมโมเนียปานกลางผสมในมอร์ต้ามวลเบา Using of medium  Ammonia Concentrate Latex mixed in Lightweigth Morta  ประชุม คำพุฒ                                                                                                                                                          ……………………………………………………………………………………………………………………………….
การออกแบบและสร้างระบบพาสเจอร์ไรส์ในเครื่องต้นแบบผลิตโยเกิร์ตชนิดกวนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมA Pasteurization System of Prototype In- Line- Stirred Yoghurt  machine ,Designed and Constructed for use by SMEs วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาคม สุวัณณกีฏะ อรทัย บุญทะวงศ์ อภินันท์ จิตรเจริญ                                                                                          ………………………………………………………………………………………………………………………………….
กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบลูกโซ่ด้วยเครื่องมือสัมผัสเป็นจุด Single Point Incremental Forming Process กิตติภัฏ รัตนจันทร์  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับค่าความผิดพลาดของเครื่องวัด 3 แกน Mathematical   Model for Measuring Machines Error สมภพ ตลับแก้ว                                                                                                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application
สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2
MPEG-2 Compression Technique
ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท
Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design
ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน
Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant
ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล
Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment
วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล
The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน
Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วารสารฉบับ ปัจจุบัน

บทความวิชาการ (Academic articles)

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
Data Classification Problem Solving using Support Vector Machine Approach and Its Application
สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ MPEG-2
MPEG-2 Compression Technique
ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร และ สมชาย สาลีขาว

การออกแบบวงจรบวกทางเวกเตอร์แบบแอนาลอกด้วยมอสเฟท
Analog MOSFET Vector Summation Circuit Design
ชัยวัฒน์ สากุล

บทความวิจัย (Research articles)

การหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในโรลเลอร์แบริ่งด้วยสารหล่อลื่นนอนนิวโตเนียน
Performance Characteristics of Elastohydrodynamic Lubrication in Roller Bearing with non-Newtonian Lubricant
ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

ปริมาณคลอไรด์วิกฤติของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล
Threshold Chloride Content of Fly ash Concrete under Marine Environment
วิเชียร ชาลี และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ผลกระทบจากสภาวะการขับขี่ที่ไม่คงที่ต่อมลพิษของรถยนต์ดีเซล
The Effects of Transient Driving Patterns on Diesel Vehicle Emissions
เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์, ปิลันธน์ พืชสะกะ และ ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน
Cooling System for Air Conditioning by Absorption of Soil
ปิติณัตต์ ตรีวงศ์